นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jobhotnew

อัพเดทล่าสุด : 12 สิงหาคม 2563
Jobhotnew เคารพในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในการนี้ Jobhotnew จึงได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบาย การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการในกรณีต่างๆ ตามที่ผู้ใช้บริการได้แสดงความยินยอมไว้กับ Jobhotnew ในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้บริการของเรา/เว็บไซต์ของเรา หรือการคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งถึงนโยบายฉบับนี้ และทำให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ Jobhotnew ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

1. คำนิยาม

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน” หมายถึง ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับบริการที่Jobhotnew เสนอให้ ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น การอ้างถึง “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน” ที่ระบุในนโยบายนี้ รวมการอ้างถึงผู้ใช้งานทั่วไป และ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน

“ผู้ลงโฆษณา” ผู้ใช้งานเว็บไซต์ซึ่งลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ และได้ลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือลงโฆษณาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานผ่านเว็บไซต์ของเรา

“ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้งานที่ใช้บริการใน การดูหรือหางาน การทำแบบทดสอบข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลทางบุคคลิก หรือ บริการเนื้อหาอื่นใดเกี่ยวกับการหางาน ทำงาน หรือ พัฒนาความสามารถในการทำงาน

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์พอร์ทัลหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (mobile application) ที่ Jobhotnew และบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และ/หรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายลำดับรองอื่นที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่มีผลบังคับใช้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย

“สมาชิก” หมายถึง ผู้ที่ได้มาลงทะเบียนสมาชิกกับ Jobhotnew เพื่อเปิดบัญชีสมาชิก ผ่านการใส่ชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) ของ Jobhotnew ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน หรือ ผ่านระบบยืนยันตัวตนของบุคคลที่สาม เช่น LINE Google LinkedIn และ/หรือ Facebook

“ลงทะเบียน” หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้หางาน หรือ ผู้ประกอบการกระทำเพื่อเป็นสมาชิก โดยเปิดเผยข้อมูลให้ Jobhotnew และให้ Jobhotnew ได้เก็บรักษารายละเอียดต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนตัว เรซูเม่ของผู้หางาน (RESUME) ข้อมูลโปรไฟล์ และโฆษณาของผู้ว่าจ้างหรือผู้ลงโฆษณา หรือผู้ประกอบการ ไว้ในระบบ เพื่อประโยชน์ในการหางาน จัดหา และการจ้างงาน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

2.1 ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หน้าเพจที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชม การค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน อันได้แก่ ชื่อโดเมน เซิร์ฟเวอร์ แอดเดรส รวมทั้งจัดเก็บ “คุกกี้” หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดและรูปแบบเบราว์เซอร์ หน้าเพจอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ ข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ในบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ”)
2.2 ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้นแล้วนั้น Jobhotnew จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของท่านซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระดับการศึกษา ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือน รูปถ่าย ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านอาจได้ให้ไว้ในเรซูเม่ของท่าน
2.3 บุคคลภายนอก ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนอาจระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกในเรซูเม่ เช่น บุคคลอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนมีหน้าที่รับรองและรับประกันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่Jobhotnew และ/หรือได้รับแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว
2.4 ผู้เยาว์ Jobhotnew พยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสมต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองของท่าน ได้แก่ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเราแล้ว ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและรับทราบว่า Jobhotnew อาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว Jobhotnew มิได้มีเจตนาที่จะประมวลผล หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด รวมถึงผู้ลงโฆษณาผู้ประกอบการ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านจะอัปโหลดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ให้ถี่ถ้วน กรณีที่ท่านประสงค์จะอัปโหลด หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในระบบเว็บไซต์ Jobhotnew จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ตามวิธีที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างอื่น

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

 • เพื่อให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการให้บริการของ Jobhotnew
 • เพื่อให้ผู้ใช้บริการมี และสามารถบริหารจัดการบัญชีสมาชิกเองได้
 • เพื่อให้ง่ายแก่การแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการโดย Jobhotnew หรือ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
 • เพื่อประมวลผลการใช้บริการ ความสนใจของผู้ใช้บริการในผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆ และ เนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหา การสรรหาบุคลากร ของผู้ว่าจ้าง การเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียด และครบถ้วน เช่นข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษาของผู้หางานนั้น จะทำให้โอกาสของผู้หางานนั้นมากขึ้น และการค้นหาของผู้ว่าจ้างสะดวกมากขึ้น
 • เพื่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ LINE chat, Facebook Messenger และ/หรือ วิธีอื่นๆ ผ่านอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการที่ผู้ใช้บริการน่าจะสนใจ และ/หรือ กิจกรรมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นของ Jobhotnew หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามก็ตาม
 • เพื่อประมวลสถิติการใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และ/หรือ บริการของ Jobhotnew
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการให้รางวัล ไม่ว่าในการแข่งขันหรือการชิงโชคต่างๆ รวมไปถึงการเก็บข้อมูล ตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อแสดงหลักฐานในการออกรางวัลให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อใช้ในการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการของ Jobhotnew กับผู้ใช้บริการ และ
 • เพื่อใช้ในการอื่น ตามที่ได้ระบุไว้ในการเก็บข้อมูลในเวลานั้นๆ

4. การรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญกับ Jobhotnew โดย Jobhotnew จะใช้มาตรการที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ รวมถึงมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครอง และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายของบริษัทจะมีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ Jobhotnew ขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และแนะนำให้ท่านออกจากระบบทุกครั้งหลังจากการใช้บริการ หากท่านเข้าสู่ระบบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารสาธารณะ

5. ขอบเขตความรับผิดชอบ

 • Jobhotnew ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน หรือสมาชิกทุกประเภท อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก
 • Jobhotnew ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์ ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และอัคคีภัย

6. เทคโนโลยี และการเก็บข้อมูล

Jobhotnew มีการเก็บ ใช้ และประมวลข้อมูลที่ส่งจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตต่างๆ ที่ใช้ติดต่อและขอรับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เลขที่ไอพี (IP Address) เลขที่ของอุปกรณ์ ชนิดของอุปกรณ์ ชนิดของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ เวลาในการใช้บริการ สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ตอนใช้บริการ ข้อมูลเส้นทางการใช้งาน และเว็บไซต์ที่ทำให้ผู้ใช้บริการรู้จักและเข้าถึงบริการของ Jobhotnew

 • ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่านคุกกี้

“คุกกี้” (Cookie) คือไฟล์เล็กๆ ที่โดนสร้างบนอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการเมื่อมาใช้เว็บไซต์ของ Jobhotnew คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดู ปุ่มต่างๆ ที่กด วันที่และเวลาในการใช้งาน ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการแสดงโฆษณาให้กับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในหรือนอกบริการของ Jobhotnew ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเซ็ตผ่านบราวเซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะลบคุกกี้ และข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ภายในคุกกี้นั้นๆ ผู้ลงโฆษณาอาจวางคุกกี้บนหน้าเพจบางหน้าของเว็บไซต์ของJobhotnew ที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสนใจ และการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของ Jobhotnew ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันเพื่อใช้ร่วมกันกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการโฆษณา การโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อการวิเคราะห์และสำรวจตลาด

 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มของเราใช้ Google Analytics และ facebook pixel ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics และ facebook ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google และ facebook ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google และ facebook จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต และยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอก ดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google หรือ facbook

7. การละเมิดลิขสิทธิ์

Jobhotnew ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์/และสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพ รูปภาพ กราฟฟิก งานออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดคัดลอก ปลอมแปลง นำไป ผลิตซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากกระทำ การใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ Jobhotnew จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์

8. การเข้าถึงหรือการขอแก้ไขข้อมูล

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีบัญชีสมาชิกของ Jobhotnew ผู้ใช้บริการสามารถตรวจทาน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการในบริการได้เอง และสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือขอลบบัญชีสมาชิกได้เอง หรือติดต่อมาที่แผนกบริการลูกค้าของ Jobhotnew แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของท่านในบริการจะทำตามความเหมาะสมและความจำเป็นในกรณีการลบบัญชีสมาชิก Jobhotnew ขอสงวนสิทธิ์ในการอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

9. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์และบริการของ Jobhotnew อาจมีปุ่มหรือลิงค์ ที่นำผู้ใช้บริการไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เช่นเมื่อผู้ใช้บริการกดบนโฆษณา ผู้ใช้บริการอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Jobhotnew ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทุกครั้งก่อนใช้บริการ

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Jobhotnew ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ  โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ Jobhotnew จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที หรือติดต่อ Jobhotnew ให้ทำการลบข้อมูลของท่าน

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวประการใด

โปรดติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท แอมมิตี้ เทค 56/217 เขต.ดอนเมือง แขวง. ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 565 4740

อีเมล support@jobhotnew.com